View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0001402CATS.cacert.orgTranslation: Contentpublic2023-03-14 21:50
Reporteralkas Assigned To 
PrioritynormalSeveritytextReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version8
Summary0001402: A comment on deployed Czech translation of the "Assurer's Challenge" test
DescriptionThe following is a part of the Test and Results web (generated) pages - head:
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"
The code should not be iso-8859-1, for this text containing non-ISO-8859-1 characters this should be Windows CP-1250, as the text is so coded. Or, possibly later, Unicode UTF-8 should be used. There is possibility in a browser to change coding, but it is of no use for common end users.
Steps To ReproduceSelect test "Výzva zaručovatele (CZ)" and try to answer the questionnaire. It works OK except minor misscoding of some questions. The browser used was IE10 on Windows 8.0.
Additional InformationIf you realize to change coding after you have answered some questions, all your answers will be cleared after the change.
Also the answers "true", "false" are English, not Czech. Possibly it will change after the Czech user interface will be deployed.
TagsCATS, diacritic, Translation
Attached Files
Výzva_zaručovatele_.txt (47,366 bytes)   
V�zva zaru�ovatele
==================
Typ odpov�di: D-dopl�ov�n�, J-jedin� odpov��, T-true/false (pravdiv�/nepravdiv�), V-v�ce mo�n�ch odpov�d�.
------------------
{Ot�zka}[1]Elektronick� podpis je: (zvolte 2)
{Vysv�tlen�}
{Typ odpov�di: V�ce mo�nost�}
{Odp. 1}dle v�t�iny z�kon� o podpisech: digitalizovan� podpis rukou p�ipojen� ke skenu dokumentu
{Odp. 2}obecn� term�n pou��van� pro r�zn� formy podpis�
{3}podpis vytvo�en� digit�ln�m perem
{4}dle v�t�iny z�kon� o podpisech: digit�ln� pe�e� obsahuj�c� hodnotu ha�e
------------------
{O}[2]Digit�ln� certifik�t obsahuje kryptografick� kl�� a n�kter� �daje o vlastn�kovi toho kl��e; je digit�ln� podeps�n.
{V}Digit�ln� certifik�t obsahuje kryptografick� kl�� a n�kter� �daje o vlastn�kovi toho kl��e; je digit�ln� podeps�n.
{T:True/false}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[3]Digit�ln� certifik�t vydan� CAcert m��e obsahovat tyto prvky: (zvolte 3)
{V}V sou�asnosti m��e certifik�t voliteln� obsahovat jednu �i v�ce ov�en�ch e-mailov�ch adres, "Single Sign On ID" (identifik�tor jedin�ho p�ihl�en�) a je-li u�ivatel zaru�en aspo� 50 body, jeho jm�no. V�echny certifik�ty X509 mus� obsahovat datum vyd�n� a datum konce platnosti.
{T:V}
{1}datum vyd�n� a datum konce platnosti certifik�tu
{2}informace o zaru�ovateli, kter� kontroloval toto�nost t�to osoby
{3}informace o dr�iteli certifik�tu
{4}datum narozen� dr�itele certifik�tu
{5}digitalizovan� otisky prst� dr�itele certifik�tu
{6}elektronick� otisky prst� pro ov�en� certifik�tu a jeho dr�itele
------------------
{O}[4]Chcete-li poslat Alici za�ifrovanou zpr�vu, pot�ebujete m�t jej�
{V}
{T:Jedin� mo�nost}
{1}priv�tn� kl��
{2}ve�ejn� kl��
{3}heslo ke kl��i
------------------
{O}[6]Jak� typ certifik�t� CAcert vyd�v�?
{V}
{T:J}
{1}Certifik�ty Skype
{2}Certifik�ty X.509
------------------
{O}[7]Kolik certifik�t� (pro SSL, e-mail, podepisov�n� k�du) m��ete jako registrovan� u�ivatel CAcert z�skat zdarma?
{V}
{T:J}
{1}nen� omezeno
{2}50
{3}10
{4}5
------------------
{O}[8]Jak dlouho (za norm�ln�ch okolnost�) plat� ov�en� Va�� toto�nosti?
{V}
{T:J}
{1}V sou�asnosti plat� trvale, ale v budoucnu se to m��e zm�nit.
{2}10 let
{3}5 let
{4}2 roky
------------------
{O}[9]Typy certifik�t�, jejich spr�vn� pou��v�n� a odpov�daj�c� aplikace jsou definov�ny v...
{V}
{T:J}
{1}Pravidlech v�robc� o pou��v�n� prohl�e� (Browser Vendors Usage Guidelines, BVUG)
{2}P�ehledov� tabulce certifik�t� (Certificate Overview Table, COT)
{3}P�ehledu postup� certifikace (Certification Practice Statement, CPS)
{4}Dohod� komunity CAcert (CAcert Community Agreement, CCA)
------------------
{O}[10]Kter� pou�it� certifik�tu jsou vhodn� podle pravidel? (zvolte 4)
{V}CAcert odrazuje od pou��v�n� sv�ho certifik�tu pro transakce vysok�ch ��stek. Jejich pou��v�n� k tomuto ��elu je zcela na Va�e riziko.
{T:V}
{1}podepisov�n� dokument� (v souladu se smlouvou)
{2}�ifrov�n� webov�ch server�
{3}�ifrov�n� e-mailov�ch zpr�v
{4}podepisov�n� k�du
{5}bezpe�n� transakce vysok�ch ��stek
------------------
{O}[11]Co mus�te spl�ovat, chcete-li se st�t zaru�ovatelem? (zvolte 2)
{V}Tyto po�adavky nejsou trval� a mohou se zm�nit, kdy� budou jin� po�adavky pokl�d�ny za vhodn�j��.
{T:V}
{1}Mus�te dos�hnout 100 bod� zaru�en�
{2}Mus�te prok�zat ukon�en� univerzitn� studium informa�n�ch technologi� (IT)
{3}Mus�te �sp�n� proj�t t�mto testem
{4}Mus�te dos�hnout 150 bod� zaru�en�
{5}Va�i p�ihl�ku mus� podpo�it t�i zaru�ovatel�
------------------
{O}[12]M�te jako zaru�ovatel pr�vo zaru�ovat nezletil� osoby? A kolik bod� zaru�en� jim m��ete p�id�lit? (zvolte 2)
{V}Jako obvykle mus� ov�em b�t poskytnuty doklady toto�nosti a formul� CAP mus� b�t podeps�n jak mladistv�m, tak jeho rodi�em nebo opatrovn�kem. V sou�asnosti nen� pro �adatele stanovena v�kov� hranice. Viz "Z�sady pro �leny / zaru�ovatele juniory" https://svn.cacert.org/CAcert/Policies/PolicyOnJuniorAssurersMembers.html a http://wiki.cacert.org/AssuranceHandbook2/CZ#Mladistv�_�lenov�_(junio�i).
{T:V}
{1}Za ��dn�ch podm�nek nemohu zaru�it nezletilou osobu, proto�e nem��e d�t souhlas s Dohodou komunity CAcert (CCA).
{2}Mohu zaru�it nezletilou osobu. Av�ak nap�ed se mus�m p�esv�d�it, �e s t�m souhlas� rodi� nebo opatrovn�k.
{3}Takovou osobu nemohu zaru�it, ani j� p�id�lit body.
{4}Mohu zaru�it nezletilou osobu stejn� jako dosp�lou.
{5}Takov� osob� mohu p�id�lit a� maximum bod� zaru�en�, kter� m�m povoleno vyd�vat podle sv�ch zku�enostn�ch bod�.
{6}Takov� osob� mohu p�id�lit nejv��e 10 bod� zaru�en�.
------------------
{O}[13]M�te-li jak�koli pochybnosti o toto�nosti osoby: (zvolte 4)
{V}Jste-li si sp�e nejist�/�, prost� tu osobu nezaru�ujte (ve zvl�tn�m p��pad� p�id�lte nula bod�). Tu��te-li podvod, ned�vejte to najevo a skryjte sv� podez�en�, ale z�skejte tolik d�kaz�, kolik m��ete, pro soudn� st�h�n�.
{T:V}
{1}Nezaru�ujte tuto osobu, alespo� neukl�dejte �daje do na�� datab�ze.
{2}Tuto osobu zaru�te a sv� pochybnosti zaznamenejte pozd�ji.
{3}M�te-li podez�en� na podvod, tuto osobu vy�e�te.
{4}Oznamte v�n� pochybnosti CAcertu t�m, �e zalo��te spor.
{5}V ka�d�m p��pad� to nahlaste st�tn�m ��ad�m.
{6}Pe�liv� si poznamenejte vlastnosti on� osoby a doklad� toto�nosti, kter� jste vid�l(a).
{7}Zd�-li se V�m osoba podez�el�, zapamatujte si v�e, co �ekla a ud�lala a pozd�ji si to zapi�te.
------------------
{O}[14]Jak� povinnosti m�te jako zaru�ovatel? (zvolte 2)
{V}
{T:V}
{1}Vybrat poplatek US$ 5.00 od ka�d� osoby, kterou zaru��te.
{2}Formul�e Programu zaru�ov�n� CAcert (Cacert Assurance Program, CAP) ze v�ech zaru�en� uchov�vat po dobu 50 let.
{3}Udr�ovat sv� vzd�l�n� v tomto oboru na sou�asn� �rovni. M�jte p�ehled o budouc�ch �kolen�ch!
{4}P�ijmout sou�asn� pravidla pro z�sk�n� zaru�en� a jednat podle nich.
------------------
{O}[15]V jak�m p��pad� je nejpravd�podobn�j��, �e se budete muset zodpov�dat za sv� zaru�en�?
{V}CAcert se sna�� redukovat odpov�dnost na rozumnou m�ru, ale budete-li prov�d�t chybn� zaru�en� jen pro legraci, m��e V�s n�kdo nachytat...
{T:J}
{1}Dopou�t�te se �mysln� nespr�vn�ch akc�, nap��klad v�dom� provedete chybn� zaru�en�
{2}Postupujete spr�vn�, v�echno je v po��dku
{3}Postupujete spr�vn�, ale doch�z� k men��m opominut�m (nap��klad si nev�imnete pro�l�ch doklad�)
------------------
{O}[16]Spory mezi u�ivateli a zaru�ovateli se zab�v�:
{V}
{T:J}
{1}vnit�n� arbitr� CAcertu 
{2}soud v m�st� u�ivatele
{3}soud v m�st� zaru�ovatele
------------------
{O}(17)M�te-li m�n� ne� [50] bod� zaru�en�, m��ete z�sk�vat klientsk� certifik�ty pouze bez Va�eho jm�na a platn� jen 6 m�s�c�. Kdy� dos�hnete [100] bod� zaru�en�, m��ete se st�t zaru�ovatelem, kdy� slo��te tuto zkou�ku a potom po��d�te o aktivaci vystavov�n� certifik�t� pro podepisov�n� k�du. Nejvy��� po�et zku�enostn�ch bod�, kter�ho m��ete dos�hnout zaru�ov�n�m jin�ch osob, je [50]. Pak m��ete p�id�lovat a� [35] bod� zaru�en�.
{V}
{T:D}
{1}0
{2}10
{3}25
{4}55
{5}75
{6}110
------------------
{O}[18]Kolik zku�enostn�ch bod� z�sk�te zaru�en�m jedn� osoby (celkem nejv��e 50)?
{V}
{T:J}
{1}1
{2}2
{3}5
------------------
{O}[19]Jako zaru�ovatel mus�te zkontrolovat: (zvolte 4)
{V}To nen� �pln� v��et, jen ty okolnosti, kter� jsou �asto p�ehl�eny! Pod�vejte se na http://www.cacert.org/policy/AssurancePolicy.php, kde jsou dal�� informace.
{T:V}
{1}Souhlas� kopie identifika�n�ho pr�kazu s p�edlo�en�m identifika�n�m pr�kazem?
{2}Je e-mailov� adresa jasn� �iteln�?
{3}Je formul� vypln�n cel�?
{4}Souhlas� jm�no, datum narozen� a podpis na formul�i s odpov�daj�c�mi �daji na p�edlo�en�ch dokladech toto�nosti?
{5}Jsou v�echny doklady toto�nosti platn� (doba jejich platnosti trv�)?
{6}Poch�z� �adatel ze z�padn� zem�?
{7}Je ��slo pr�kazu toto�nosti zaps�no na formul�i?
------------------
{O}[20]Kter� z n�sleduj�c�ch dokument� jsou platn�mi doklady toto�nosti podle Z�sad zaru�ov�n� (Assurance Policy)? (zvolte 3)
{V}Pamatujte si term�n "vl�dou vydan� doklad toto�nosti s fotografi�"! Upozor�ujeme na f�my o cestovn�ch pasech bez fotografie. P�edlo��-li V�m n�kdo takov� pas, nepo��t� se za "...s fotografi�"...
{T:V}
{1}kreditn� karta
{2}studentsk� "index"
{3}vl�dou vydan� pr�kaz
{4}cestovn� pas
{5}�idi�sk� pr�kaz
{6}�lensk� pr�kaz nebo karta
------------------
{O}[21]Jak� jsou typick� (mohou se r�znit podle zem�) charakteristiky pr�kazu toto�nosti? (zvolte 4)
{V}V�echny tyto charakteristiky se �asto pou��vaj�, v z�vislosti na technik�ch pou�it�ch pro specifick� doklad toto�nosti.
{T:V}
{1}Styl tisku
{2}Hologram
{3}Raz�tko p�es obr�zek a doklad
{4}Strojov� �iteln� ��st
{5}Zvl�t� k�ehk� pap�r
------------------
{O}[22]Kdy� je p�edlo�en� doklad toto�nosti platn�, mus�m tu osobu zaru�it, i kdy� se mi zd� obr�zek na dokladu podez�el�.
{V}Nikdo V�s nedonut� k p�id�len� bod�. Nejste-li si jisti, pak i kdy� to nen� chyba �adatele, nezaru�ujte ho/ji, nebo p�id�lte m�n� bod�, p��padn� ��dn�.
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[23]Pro�l� pr�kaz toto�nosti je p��pustn� jako jedin� d�kaz toto�nosti p�edlo�en� p�i zaru�en�.
{V}Pro�l� doklad (po konci platnosti) u� nen� platn�. Je-li pro�l� ned�vno (p�ed m�n� ne� 1 rokem), m��ete ho p�ijmout na vlastn� riziko, ale uv�domte si, �e to mo�n� budete pozd�ji muset vysv�tlovat!
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[24]B�hem n�jak� akce k V�m p�istoup� osoba, kter� se dosud neregistrovala, a chce zaru�it. Doporu��te j�:
{V}P�i ve�ejn� akci je p��li� snadn� odpozorovat n��� ��et, tak�e rad�ji pora�te t� osob�, aby si ��et z��dila doma.
{T:J}
{1}Prov�st zaru�en� zde a zaregistrovat se a� doma na sv�m vlastn�m syst�mu.
{2}Zaregistrovat se pomoc� Va�eho notebooku a potom prov�st zaru�en�.
------------------
{O}[26]Kter� situace b�hem kontroly toto�nosti zabra�uj� dokon�en� zaru�en�? (zvolte 3)
{V}Je-li doklad toto�nosti ji� neplatn�, nen� p��pustn�, ale je-li pouze star�...
{T:V}
{1}Kdy� se �adatel vypt�v� na kontroly, kter� d�l�te
{2}Kdy� jsou po�kozeny bezpe�nostn� prvky pr�kazu toto�nosti
{3}Kdy� se fotografie na pr�kazu toto�nosti nepodob� �adateli
{4}Kdy� se podpis na pr�kazu toto�nosti nepodob� podpisu na formul�i
{5}Kdy� byl pr�kaz toto�nosti vyd�n p�ed n�kolika lety (i kdy� jinak v�echno souhlas�)
------------------
{O}[27]Je-li �adatelem �len Va�� rodiny nebo V� bl�zk� p��tel, nen� t�eba ov�it jeho toto�nost. Va�e d�v�ra k n�mu by m�la dosta�ovat.
{V}Je-li �adatelem V� bl�zk� p��tel nebo �len Va�� rodiny, nebude jist� probl�m, aby V�m uk�zal platn� pr�kaz. V�e ostatn� V�s dostane do t�k� situace, t�eba jen v p��pad� n�jak� drobn� chyby, kter� m��e nastat...
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[28]Certifik�ty CAcert jsou v�dy bezplatn�, m��ete v�ak po��dat o mal� poplatek za zaru�en� �adatele, na pokryt� Va�ich v�daj� (u�l� �as, cestovn�, atd.), pokud to �eknete �adateli p�edem.
{V}Pozor, MUS�TE ��CI P�EDEM, �e chcete za zaru�en� poplatek! Zapomenete-li na to, m��e �adatel rozhodnout, �e zaru�en� bylo bezplatn�.
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[29]Velmi d�le�it� osoby (VIP) jsou tak� d�le�it� pro CAcert, nebo� mohou velmi pomoci (nebo velmi u�kodit), kdy� hovo�� k tisku. Proto byste m�li v�dy prov�st jejich zaru�en� �sp�n�, i kdy� n�kter� doklady nejsou �pln� OK.
{V}Jist� jste zvolili spr�vnou odpov��. ;)
�koda zp�soben� VIPem, kter� je zaru�en na z�klad� neplatn�ch doklad�, m��e b�t je�t� mnohem v�t��.
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[30]Kde m��ete z�skat podporu ve v�cech t�kaj�c�ch se CAcert? (zvolte 3)
{V}Snad m��e pomoci i m�stn� f�rum Unixu, ale nem��ete na to spol�hat.
{T:V}
{1}�t�te Wiki na http://wiki.cacert.org
{2}P�idejte se k seznamu adres�t� CAcert
{3}Kontaktujte t�m podpory pomoc� formul�e podpory nebo napi�te e-mail na support@cacert.org
{4}Zeptejte se autor� prohl�e�e
{5}V�echna m�stn� unixov� f�ra nab�zej� ofici�ln� podporu CAcert
------------------
{O}[31]Co je to "kamufl�n� cestovn� pas"?
{V}Kamufl�n� pasy si lze po��dit; obvykle je pou��vaj� osoby, kter� se ob�vaj�, �e budou trestn� st�h�ny pro svou n�rodnost. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Camouflage_passport
{T:J}
{1}Cestovn� pas se zvl�tn� ob�lkou, kter� ho ukr�v� p�ed potenci�ln�mi zlod�ji.
{2}"Cestovn� pas" vydan� jm�nem neexistuj�c�ho st�tu, kter� m� vypadat jako pas skute�n�ho st�tu.
{3}Cestovn� pas vyd�van� vl�dami zvl�tn�m agent�m pro utajen� jejich toto�nosti.
------------------
{O}[32]Co je to "fantastick� pas"?
{V}Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Camouflage_passport
{T:J}
{1}Klubov� karta, navr�en� tak, aby p�ipom�nala skute�n� pas.
{2}Cestovn� pas pro um�lce pou��vaj�c�ho pseudonym.
{3}Um�lcem navr�en� cestovn� pas.
------------------
{O}[33]Kter� z n�sleduj�c�ch �daj� jsou minim�ln� po�adavky pro p��pustn� doklad toto�nosti pro zaru�en� CAcert? (zvolte 4)
{V}Z�sady CAcert vy�aduj� fotografii vlastn�ka a datum narozen�. Neobsahuje-li doklad toto�nosti vyd�vaj�c� zemi a autoritu, pak nem��e b�t dokladem toto�nosti. Ostatn� �daje mohou a nemus� b�t na dokladu toto�nosti uvedeny, neexistuje k tomu mezin�rodn� uzn�van� standard.
{T:V}
{1}Fotografie vlastn�ka dokladu
{2}�ip RFID obsahuj�c� biometrick� �daje
{3}Zem�, kter� doklad vydala
{4}M�sto narozen� vlastn�ka
{5}Datum narozen� vlastn�ka
{6}Po�adov� ��slo dokladu
{7}Strojov� �iteln� �daje
{8}Domovsk� adresa vlastn�ka
{9}Autorita, kter� doklad vydala
------------------
{O}[34]�adatel o zaru�en� si s V�mi domlouv� osobn� sch�zku a oznamuje, �e p�edlo�� cestovn� pas Nov�ch Hebrid (nebo jin� exotick� zem�). Kde m��ete naj�t informace o takov�m pasu? (zvolte 6)
{V}Krom� webu Microsoft Passport m��ete pou��t v�echny mo�nosti k nalezen� informac� o neobvykl�ch pasech (i kdy� si nejsem na 100% jist�, �e n�co najdete v m�stn� knihovn�). Mo�n� sem budeme muset v budoucnosti p�idat "odkaz na v�let"... Pamatujte, �e zvl�t� internetov� zdroje by m�ly b�t k��ov� ov�eny, proto�e nap��klad kdokoli m��e "upravit" str�nky wiki na kr�tkou pozn�mku!
{T:V}
{1}N�kter� internetov� vyhled�va�e
{2}http://www.worldpassports.org/
{3}Str�nka "P��pustn� dokumenty" v CACert WiKi na http://wiki.cacert.org
{4}http://en.wikipedia.org/wiki/Passport
{5}Ti�t�n� encyklopedie
{6}Va�e m�stn� knihovna
{7}http://www.passport.net
------------------
{O}[35]Kter� z n�sleduj�c�ch fakt� V�m napov�daj�, �e pas je zfal�ov�n? (zvolte 5)
{V}Bydli�t� nen� obvykle v pasu uvedeno. V�echny ostatn� �daje, i kdy� mo�n� nesta�� k okam�it�mu ozn�men� policii, by ve V�s m�ly vyvolat siln� podez�en�.
{T:V}
{1}V dokladu nen� uvedeno bydli�t�
{2}Osoba V�s pob�z� ke sp�chu, jedn� a� hrub�
{3}��st raz�tka na fotografii nenavazuje na zbytek raz�tka
{4}Laminace plastick� karty je otev�en� nebo sed�en�
{5}Je tam lepic� p�ska zakr�vaj�c� d�le�it� �daje
{6}Nem�te z n�j dobr� pocit
{7}Doklad poch�z� z exotick� zem�
------------------
{O}[37]Jak dlouho mus�te uchov�vat formul� CAP, vypln�n� b�hem zaru�en�?
{V}I kdy� m��e b�t spr�vn�, �e nev�te, jedin� p�ijateln� odpov�� je sedm let, jak je vyti�t�no na formul�i CAP.
{T:J}
{1}30 let
{2}10 let
{3}7 let
{4}5 let
{5}1 rok
{6}Nev�m
------------------
{O}[38]Nese s sebou zaru�en� n�jak� rizika?
{V}CACert omezuje Va�i odpov�dnost na 1000 EUR, ale budete muset kr�t odpov�dnost za hrubou nedbalost nebo v�dom� nespr�vn� zaru�en�! V nejhor��m p��pad� bude z�le�et na pr�vn�c�ch a soudc�ch, ale Vy byste m�l(a) v�dy prov�d�t zaru�en� s v�dom�m, �e odpov�d�te za nespr�vn� zaru�en�.
{T:J}
{1}Ano, m��ete b�t pr�vn� odpov�dn�/� za chybn� zaru�en�
{2}Ne, CAcert kryje ve�kerou odpov�dnost
------------------
{O}[39]Kdo m��e ��dat, abyste poslal formul� CAP do CACert k bli��� inspekci, a jak se osoba identifikuje? (zvolte 3)
{V}Pouze arbitr je opr�vn�n vy��dat si zasl�n� formul�e CAP, nikdo jin�. In�en�r podpory m��e po��dat o n�kter� �daje, zapsan� na formul�i CAP, ale nikdy nepo��d� o cel� formul� CAP. 
{T:V}
{1}Ka�d�, kdo si st�uje na zneu�it� certifik�tu CACert, V�s m��e po��dat o sken formul�e a jeho odesl�n� e-mailem.
{2}�len t�mu V�m m��e zavolat a po��dat V�s o odfaxov�n� formul�e na ��slo telefonu, kter� V�m sd�l�.
{3}Ka�d� ��dost, kter� zjevn� poch�z� od arbitra nebo in�en�ra podpory, je platn� a mus�te ji uposlechnout.
{4}�len v�boru CACert, kter� je publikov�n na https://www.cacert.org, V�s m��e po��dat o zasl�n� formul�e pap�rovou po�tou do CACert
{5}Arbitr V�m mus� poslat tuto ��dost podepsan�m e-mailem ze sv� adresy u @cacert.org a mus� uv�st ��slo p��padu arbitr�e, ke kter� se jeho ��dost vztahuje.
{6}Arbitr V�s m��e po��dat o zasl�n� skenu nebo pap�rov� kopie formul�e CAP sob�.
{7}Ve zvl�tn�ch p��padech V�s m��e arbitr po��dat o zasl�n� origin�lu formul�e CAP sob�.
------------------
{O}[40]M��e kreditn� karta slou�it jako prim�rn� doklad pro zaru�en�?
{V}
{T:J}
{1}Ano, m�-li na sob� nati�t�nou fotografii vlastn�ka.
{2}Ne, proto�e nen� vyd�na vl�dou.
------------------
{O}[41]M��ete oskenovat vypln�n� formul�e CAP, ulo�it je v po��ta�i a pap�rov� origin�ly zni�it?
{V}M��e se st�t, �e si CAcert vy��d� formul� CAP obsahuj�c� vlastnoru�n� podpis �adatele, a ten m��ete poskytnout pouze na p�vodn�m pap�ru. Mohli byste tak� m�t pot�e se z�konem na ochranu dat.
{T:T}
{1}true
{2}false
------------------
{O}[42]�adatel(ka) V�m p�edlo�� platn� doklady. Mus�te mu/j� p�id�lit body zaru�en�?
{V}Nikdo V�s nem��e nutit, abyste vydali body zaru�en�. Zvl�t� c�t�te-li nejistotu, je OK vydat m�n� bod� nebo ��dn�. Ov�em pova�oval bych za zdvo�il� vysv�tlit to �adateli, zvl�t� byla-li kv�li zaru�en� sjedn�na sch�zka.
{T:J}
{1}Jen kdy� �adatel(ka) vypad� d�v�ryhodn�.
{2}M�te-li pochybnosti o zaru�en�, m��ete p�id�lit m�n� bod� zaru�en� nebo ho/ji nemus�te zaru�it v�bec.
{3}Ano, samoz�ejm�.
------------------
{O}[43]Jak� je nejni��� v�k �adatele o zaru�en�?
{V}V sou�asnosti nen� stanoven nejni��� v�k �adatele. Potvrzuj� to i "Z�sady pro zaru�ovatele / �leny juniory" (viz https://svn.cacert.org/CAcert/Policies/PolicyOnJuniorAssurersMembers.html a http://wiki.cacert.org/AssuranceHandbook2#Junior_Members), kde se v�slovn� neuv�d� nejni��� v�k. Praktick� omezen�: velmi mlad� osoby maj� z��dkakdy sv� vlastn� doklady toto�nosti a m��e b�t obt�n� vysv�tlit jim podstatu CAcert.
{T:J}
{1}16 let
{2}Minim�ln� v�k nen� stanoven, jsou-li p�edlo�eny platn� doklady a �adatel m��e s�m podepsat formul� CAP.
{3}10 let
{4}18 let
{5}21 let
{6}14 let
------------------
{O}[44]Jak� je hlavn� rozd�l mezi webem d�v�ry CAcert a jin�mi weby d�v�ry s certifik�ty X509 (tj. ne s PGP)?
{V}Existuj� jin� weby d�v�ry, kter� jsou bezplatn� a maj� procedury ov�en� velmi podobn� jako CAcert, ale CAcert je (pokud v�m) jedin� �iroce roz��en� web, kter� nen� p�idru�en ke komer�n� CA a je p�itom otev�en v�em u�ivatel�m. To m� sv� v�hody a nev�hody. �ten� m��e s�m jmenovat n�kter� z nich.
{T:J}
{1}Nen� p�idru�en k ��dn� komer�n� CA a je otev�en v�em u�ivatel�m.
{2}M� lep�� zp�sob ov�ov�n�.
{3}Je bezplatn�.
------------------
{O}[45]Vyberte spr�vn� odpov�di t�kaj�c� se rozd�l� mezi Webem d�v�ry CAcert a Webem d�v�ry PGP.
{V}Ot�zka je trvale vypnuta.
{T:V}
{1}Certifik�ty X509 vyd�van� CAcert se ve standardn�ch e-mailov�ch klientech pou��vaj� sn�ze ne� PGP
{2}PGP nem��e vyd�vat serverov� certifik�ty
{3}Kl��e PGP nikdy neexpiruj�
{4}Web d�v�ry PGP je flexibiln�j��
------------------
{O}[46]Jak� jsou z�m�ry tohoto testu?
{V}Tento test je ur�en k pouk�z�n� na n�kter� kritick� m�sta certifika�n�ho procesu a k poskytnut� ur�it�ch technick�ch znalost�. A proto�e Vy jako zaru�ovatel budete z�stupcem CAcert, pokou�� se tak� ��ci V�m n�co o organizaci.
{T:V}
{1}Odstranit nehodn�.
{2}Otestovat Va�e schopnosti podv�d�t.
{3}D�t V�m l�tku k p�em��len�.
{4}D�t V�m n�kter� z�kladn� technick� znalosti.
{5}D�t V�m n�kter� obecn� informace o CAcert.
{6}Otestovat Va�e v�domosti o CAcert, certifik�tech a zaru�ov�n�.
------------------
{O}[47]N�kdo za V�mi p�ijde d�t se zaru�it, ale je�t� nem� ��et u CAcert. Co ud�l�te?
{V}Jsou sice ur�it� bezpe�nostn� rizika v "zaru�en� p�edem", ale dnes je to p�ij�man� praxe pro zaru�ov�n� b�hem akc� (nap��klad obchodn�ch trh�), proto�e v�t�ina lid� p�ich�zej�c�ch do obchodn�ho st�nku d�t se zaru�it nebude m�t ��et. P�i jednotliv�m zaru�en� m��ete p�edem zkontrolovat, zda ji� ��et existuje a ��ci zaru�ovan� osob�, aby si p�ed zaru�en�m vytvo�ila ��et.
Nen� radno pou��t ve�ejn� termin�l k vytvo�en� ��tu u CAcert, proto�e nikdy nev�te, jak� zapisova�e kl�ves nebo z�suvn� moduly prohl�e� jsou na takov�m termin�lu nainstalov�ny. Pokud m��ete zaru�it, �e termin�l je �ist� (nap��klad je to V� vlastn� laptop) a nikdo V�s nesleduje, je to p��pustn�.
Je jen velmi m�lo mysliteln�ch p��pad�, kdy lze p�ipustit vytvo�en� ��tu pro n�koho jin�ho! Snad jste-li pr�vodcem n�jak� siln� handicapovan� osoby...
{T:J}
{1}Prove�te norm�ln� zaru�en� a �ekn�te �adateli, aby V�s upozornil, jakmile si vytvo�� ��et, abyste mu mohl(a) p�id�lit body.
{2}Vyhledejte �adateli ve�ejn� p��stupn� termin�l, kde by mohl vytvo�it nov� ��et, a pak ho zaru�te.
{3}�ekn�te �adateli p��telsky, �e ho z bezpe�nostn�ch d�vod� nen� mo�no zaru�it p�ed vytvo�en�m ��tu.
{4}Vytvo�te �adateli ��et podle poskytnut�ch �daj�.
------------------
{O}[48]Jak� je hlavn� bezpe�nostn� riziko p�i zaru�ov�n� n�koho, kdo nem� ��et a komu p�id�l�te body, a� kdy� si ho z��d�?
{V}Ostatn� mo�nosti odpov�di, i kdy� nep��jemn� nebo dokonce trapn�, nep�edstavuj� v�znamn� bezpe�nostn� rizika.
{T:J}
{1}N�kdo s p��stupem k �adatelovu e-mailov�mu ��tu by mohl sledovat zaru�en� a vytvo�it ��et podle odpozorovan�ch �daj�.
{2}�adatel si ��et v�bec nevytvo��.
{3}Nem��ete p�e��st ru�n� napsanou e-mailovou adresu �adatele a u� nem�te ��dnou mo�nost ho kontaktovat.
------------------
{O}[49]Ozna�te spr�vn� pou�it� klientsk�ho certifik�tu vydan�ho CAcert (zvolte 3)
{V}K vytvo�en� HTTPS serveru pot�ebujete serverov� certifik�t; k podpisu k�du pak certifik�t pro podepisov�n� k�du.
{T:V}
{1}Pro p�ihl�en� k web�m, speci�ln� k tomu uzp�soben�m.
{2}Pro �ifrov�n� e-mailov�ch zpr�v.
{3}Pro vytvo�en� HTTPS serveru.
{4}Pro digit�ln� podpis e-mailov�ch zpr�v.
{5}Pro podepisov�n� aplet� Javy a jin�ho k�du.
------------------
{O}[50]Co zaru�uje digit�ln� podpis apletu? (zvolte 2)
{V}Podepsan� m��e stanovit v�ce explicitn�ch zaru�en�, to je v�ak pouze jeho v�c. Obecn� m��e podpis pouze zaru�it, �e ho vytvo�il n�kdo maj�c� p��stup k priv�tn�mu kl��i a �e data nebyla zm�n�na.
{T:V}
{1}�e podepsan� data byla publikov�na podepsanou osobou.
{2}�e aplet neobsahuje �kodliv� k�d.
{3}�e aplet je verze vydan� se zaru�enou kvalitou.
{4}�e aplet nebyl od vytvo�en� podpisu modifikov�n.
------------------
{O}[51]Co je to "CRL"?
{V}
{T:J}
{1}"Cool Root Luke", n�zev spr�vce serveru CAcert.
{2}"Certificate Revocation List", pou��v� se pro publikaci certifik�t�, kter� byly prozrazeny nebo se u� nepou��vaj�.
{3}"Critical Revenue Liability", co� definuje nejmen�� mo�nou odpov�dnost, pokrytou ofici�ln� p�ij�manou CA.
{4}"Creature Riding Lamas", v�raz pro n�co, co by nem�lo nastat.
------------------
{O}[52]Co je to "OCSP"?
{V}
{T:J}
{1}"Orthogonal Cross Signal Processing", v sou�asnosti vyv�jen� kryptografick� algoritmus.
{2}"Open Certificate Signing Product", ��st software, kter� implementuje snadno pou�itelnou certifika�n� autoritu zalo�enou na OpenSSL.
{3}"Online Certificate Status Protocol", kter� lze pou��t k on-line kontrole stavu odvol�n� certifik�tu.
{4}"Other CAs Suck Predominantly", politick� strana broj�c� proti jin�m certifika�n�m autorit�m.
------------------
{O}[53]Zaru�ovatel nov��ek V�s chce zaru�it, a�koli ji� m�te p�es 100 bod� zaru�en�. Je to spr�vn�?
{V}Je b�nou prax� nechat nov� zaru�ovatele zaru�it star�� zaru�ovatele, aby jim uk�zali, jak to budou d�lat. Star�� zaru�ovatel m��e p�edv�st n�jak� triky, aby prov�il, jak piln� a pozorn� nov��ek pracuje.
{T:J}
{1}Ano, je to dobr� "procvi�en� pr�ce" nov�ho zaru�ovatele.
{2}Ne, jde o podvodn� zv��en� zaru�ovatelova po�tu bod�.
------------------
{O}[54]Je mo�no vlo�it n�zev organizace, v n� n�kdo pracuje, do pole "Organisation" certifik�tu?
{V}
{T:J}
{1}Ano, jestli�e zaru�ovan� m��e prok�zat, �e pracuje pro spole�nost, nap��klad p�edlo�en�m pr�kazu zam�stnance.
{2}Ne, proto�e nelze ov�it, �e pracujete pro ur�itou spole�nost.
{3}Je to mo�n�, jestli�e organizace/spole�nost dokon�ila proces Zaru�ov�n� organizac�.
------------------
{O}[55]Po ukon�en� zaru�en� ve webov� aplikaci jste zjistil(a) n�jak� chyby. Jde nap��klad o p�eklep v datu zaru�en� nebo jste zam�nil(a) den s m�s�cem narozen�. Co nyn� ud�l�te?
{V}Proto�e tento sc�n� p�edpokl�d�, �e jste ji� dokon�il(a) pr�ci s webovou aplikac�, dal�� sch�zka V�m nepom��e. Jinak by takov� mo�nost pomohla. Po 24 hodin�ch je nutn� zalo�it spor; po akc�ch je toto obdob� del��.
{T:J}
{1}Zpozorujete-li to do 24 hodin, po�lete e-mail s objasn�n�m probl�mu na support@cacert.org.
{2}Kontaktujte zaru�ovan�ho a zkuste dohodnout dal�� sch�zku.
{3}Nic. J� chyby ned�l�m!
{4}Zkuste dok�zat, �e to byla chyba n�koho jin�ho.
{5}V�dy je nutn� arbitr� sporu.
------------------
{O}[56]Za jak�ch podm�nek se p�edpokl�d�, �e zah�j�te spor? (zvolte 3)
{V}
{T:V}
{1}Spory mohou zalo�it pouze star�� zaru�ovatel� po k��ov� kontrole zaru�en� proveden�ch mlad��mi zaru�ovateli.
{2}Pot�, co nahl�s�te policii obvin�n� z trestn�ho �inu t�kaj�c�ho se CAcertu.
{3}Podez�r�te-li jin�ho zaru�ovatele, �e nen� dost p��sn�.
{4}Nastala men�� chyba, nap��klad jste chybn� vyplnili formul� zaru�en�.
{5}Zjist�te chybu, kterou ud�lal jin� zaru�ovatel.
------------------
{O}[57]Co je to spor?
{V}
{T:J}
{1}Je to diskuse na policejn�m e-mailov�m seznamu adres�t� o pravidlech CAcertu.
{2}Je to upozorn�n� na probl�m ohledn� zaru�ov�n�, a� mal� nebo velk�.
{3}Zah�jen� sporu je u CAcertu ekvivalentem trestn�ho ozn�men�.
------------------
{O}[58]Kdo m��e zalo�it spor?
{V}
{T:J}
{1}Star�� zaru�ovatel�
{2}Ka�d� zaru�ovatel
{3}Registrovan� u�ivatel� CAcertu
{4}Kdokoli
{5}D�stojn�k CAcertu odpov�dn� za vzd�l�v�n�
------------------
{O}[59]Co znamen� CAP?
{V}
{T:J}
{1}Cunning Assurance Procedures (Rafinovan� procedury zaru�ov�n�)
{2}Crush among Participants (Tla�enice mezi ��astn�ky)
{3}Central Agency Policy (Z�sady �st�edn� agentury)
{4}CAcert Assurance Program (Zaru�ovac� program CAcertu)
{5}Certified Assurer Process (Postup certifikovan�ho zaru�ovatele)
------------------
{O}[60]Co znamen� CA?
{V}
{T:J}
{1}Certified Authority (Certifikovan� autorita)
{2}Certificate Authority (Certifika�n� autorita)
{3}Classified Address (Tajn� adresa)
{4}Collision Attack (Kolizn� �tok)
{5}Corporate Advancement (Korpor�tn� rozvoj)
{6}Cert Affiliate (P�idru�en� certifik�t)
------------------
{O}[61]Jak je CAcert Inc. ��zen?
{V}
{T:J}
{1}Benevolentn�m rakousk�m samovl�dcem
{2}Partou n�mecky mluv�c�ch demokrat�
{3}Moudr�m v�borem sedmi volen�ch �len�
{4}Podle osobn�ch krit�ri� t�mu podpory
{5}Pot�ebami komunity
------------------
{O}[62]Abyste byl(a) dobr�m zaru�ovatelem, pot�ebujete... (zvolte 5)
{V}A� je to trochu paranoidn�, ne�kod� zab�vat se bezpe�nostn�mi z�le�itostmi, ale nen� to pro zaru�ovatele CAcert nutn� p�edpoklad. ;)
{T:V}
{1}vystudovat informatiku
{2}b�t d�v�ryhodn�
{3}b�t laskav�
{4}b�t �estn�
{5}b�t moudr�
{6}uva�ovat jako komunita
{7}b�t opatrn� a pe�liv�
{8}b�t paranoidn�
{9}po��ta� s p��stupem k Internetu
{10}m�t ur�it� zku�enosti s kontrolou doklad� toto�nosti
------------------
{O}[63]Alice V�s kontaktuje s t�m, �e se vdala a jej� p��jmen� se zm�nilo. Pt� se V�s, co mus� ud�lat, aby dost�vala certifik�ty se sv�m nov�m p��jmen�m. Co j� m��ete poradit?
{V}Poslat sken dokumentu do CAcertu byl star�� zp�sob, ale nyn� u� Podpora skeny dokument� nep�ij�m�, aby se vyhnula probl�m�m s pravidly ochrany soukrom�.
{T:J}
{1}Vytvo�te nov� ��et s nov�m p��jmen�m a kontaktujte support@cacert.org, aby p�enesli jej� body ze star�ho ��tu na nov�.
{2}Kontaktujte support@cacert.org s kopi�/skenem oddac�ho listu. Podpora zm�n� v datab�zi jej� p��jmen�.
{3}Kontaktujte support@cacert.org, tam V�m �eknou, co d�lat. M�-li Alice doklady o zm�n� jm�na, zkontrolujte doklad a poznamenejte si z n�j �daje (p�vodn� a nov� p��jmen�), abyste mohl(a) b�t sv�dkem.
{4}Alice si mus� vytvo�it nov� ��et a mus� se d�t znovu zaru�it.
------------------
{O}[64]Zaru�il(a) jste Charlyho, kter� je�t� nem� ��et u CAcert. Za n�kolik dn� V�m nap�e e-mail, �e se p�epsal v e-mailov� adrese na formul�i CAP a sd�l� V�m spr�vnou adresu, kter� vede k ��tu se v�emi ostatn�mi �daji spr�vn�mi. M��ete mu p�id�lit body zaru�en�?
{V}Charly by m�l p�idat e-mailovou adresu, kterou napsal na formul� CAP, ke sv�mu ��tu CAcert a ozna�it ji jako "standardn�". Pak m��ete jeho ��tu p�id�lit body zaru�en�.
{T:J}
{1}Ano, pokud jsou jm�no a datum narozen� spr�vn�, m��e b�t ��et zaru�en.
{2}Ne, e-mailovou zpr�vu mohl poslat n�kdo jin�, kdo sledoval zaru�en�.
------------------
{O}[65]Setkal(a) jste se s Bobem, abyste ho zaru�il(a), ale nem��ete naj�t jeho ��et v CAcert. Pot�, co jste ho kontaktoval(a) e-mailem, sd�lil V�m, �e k jeho ��tu je p�i�azeno n�kolik e-mailov�ch adres a on V�m nedal tu v�choz� (prim�rn�). Co ud�l�te?
{V}Alternativn� ho m��ete po��dat, aby V�m poslal e-mail podepsan� certifik�tem, kter� obsahuje ob� adresy, o kter� jde, nebo tent�� e-mail dvakr�t, podepsan� dv�ma certifik�ty, ka�d� jedn�m z nich. M��ete-li ov�it tyto certifik�ty, m��ete tak� p�id�lit body d�v�ry.
{T:J}
{1}M�l by ve sv�m ��tu v CAcert, alespo� do�asn�, ozna�it adresu z formul�e CAP jako "v�choz�" e-mailovou adresu.
{2}Je-li adresa na formul�i CAP jin�, ne� v�choz�, nelze body p�id�lit.
{3}Po��dejte ho, aby V�m poslal �ifrovan� e-mail k ov�en�, �e m� certifik�t.
{4}Po��dejte ho, aby V�m poslal e-mail podepsan� certifik�tem s e-mailovou adresou uvedenou na formul�i CAP.
------------------
{O}[66]Kter� z n�sleduj�c�ch prohl�en� jsou ��st� princip� CAcert? (zvolte 3)
{V}Viz http://svn.cacert.org/CAcert/principles.html
Pozor, je rozd�l mezi "Vyd�v�n�m bezplatn�ch certifik�t�" a "Certifik�ty pro ka�d�ho"! CAcert vyd�v� certifik�ty pouze �len�m, a st�t se �lenem znamen� p�ijmout Dohodu komunity CAcert. Proto nem��eme vyd�vat certifik�ty "ka�d�mu"!
{T:V}
{1}�kolen�. �kol�me sv� u�ivatele.
{2}Posl�n� sv�tu. Sna��me se potla�it komer�n� certifika�n� autority, kdekoli m��eme.
{3}Certifik�ty pro ka�d�ho. Ka�d� si zaslou�� m�t bezplatn� certifik�t.
{4}Otev�enost a transparentnost. Sna��me se otev��t co mo�n� nejv�ce na�ich proces�.
{5}Nekomer�n�, neziskov�.
------------------
{O}[67]Co jsou to z�sady?
{V}
{T:J}
{1}Lobbing pro CAcert provozuj�c� "vztahy s ve�ejnost�" se z�konod�rci.
{2}Pravidla pro CAcert a/nebo jeho u�ivatele, kter� jsou p�ijata komunitou.
{3}P�ezd�vka pro komando rychl�ho nasazen� CAcert, kter� reaguje na bezpe�nostn� incidenty.
------------------
{O}[68]Jak� f�rum diskutuje a rozhoduje o nov�ch z�sad�ch?
{V}Viz https://www.cacert.org/policy/PolicyOnPolicy.php
{T:J}
{1}Seznam adres�t� e-mailu o CAcert: cacert@lists.cacert.org
{2}Kan�l IRC CAcert - #cacert na irc.cacert.org
{3}Seznam adres�t� z�sad: cacert-policy@lists.cacert.org
{4}Sbor �editel� CAcert.
------------------
{O}[69]Co jsou to z�sady WIP?
{V}
{T:J}
{1}Z�sady "Wide Information Product" (produkt �irok� informace). Zvl�t� d�le�it� z�sady, kter� mus� b�t distribuov�ny co nej��eji.
{2}Rozpracovan� z�sady (Work In Progress). Moment�ln� nejsou pro CAcert z�vazn�, ale mohou u� brzy b�t.
{3}Z�sady "Welded In People" (zataveno v lidech), kter� jsou pevn� zakotveny v komunit�.
------------------
{O}[70]Co jsou to z�sady DRAFT?
{V}
{T:J}
{1}Z�sady, kter� byly napadeny a jsou v sou�asnosti revidov�ny.
{2}Z�sady, kter� byly p�ijaty komunitou, ale CAcert Inc. je je�t� vetuje. Jinak jsou z�vazn� pro v�echny �leny CAcert.
{3}Dosud nedokon�en� z�sady. Pro CAcert nejsou z�vazn�.
{4}Z�sady n�boru nov�ch �len� j�dra CAcert.
------------------
{O}[71]Co m�te d�lat, kdy� zjist�te z�va�nou chybu v platn�ch z�sad�ch [POLICY]? (zvolte 2)
{V}
{T:V}
{1}Napi�te e-mail na cacert-policy@lists.cacert.org a v n�m objasn�te probl�m.
{2}Ignorujte p��slu�n� z�sady, proto�e nejsou platn�.
{3}Zalo�te (a t�m zahajte) spor.
------------------
{O}[72]Kter� z t�chto fakt� jsou obsa�eny v Dohod� komunity CAcert? (zvolte 6)
{V}Viz https://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php
{T:V}
{1}Jste v�z�n(a) Z�sadami ochrany soukrom� CAcertu. To znamen�, �e nesm�te prozradit osobn� �daje jin�ch u�ivatel�.
{2}Mus�te udr�ovat sv�j e-mailov� ��et v dobr�m funk�n�m stavu.
{3}Nesm�te prozradit vnit�n� informace o CAcert.
{4}Mus�te p�edlo�it v�echny sv� spory k arbitr�i.
{5}Mus�te udr�ovat sv�j po��ta� zabezpe�en�.
{6}Svolujete, aby CAcert ulo�il n�kter� Va�e osobn� �daje (nap��klad adresu e-mailu, datum narozen�).
{7}Jste odpov�dn�/� za jak�koli pokuty na��zen� V�m arbitrem a� do maxim�ln� v��e p�ibli�n� 1000 Eur.
{8}Mus�te platit �lensk� poplatky ve v��i podle rozhodnut� v�boru.
------------------
{O}[73]Jak �asto m��ete zkou�et tento test?
{V}M��ete tento test zkou�et, dokud neprojdete. Jestli�e testem neprojdete, neztrat�te pot� sv�j stav. Naopak V�s povzbuzujeme, abyste se sem ob�as vraceli a zjistili, jsou-li tu nov� ot�zky o nov�ch t�matech...
{T:J}
{1}Dokud neusp�jete.
{2}Dokud V�s to opravdu neunav�. ��dn� omezen� neexistuje.
{3}Jednou denn�.
{4}Nejv��e p�tkr�t.
{5}Jen jednou.
------------------
{O}[74]Spr�vce organizace V�s kontaktuje a pt� se, jak m��e zabezpe�it e-mailov� provoz mezi zam�stnanci. Co mu m��ete navrhnout? (zvolte 2)
{V}Radit k pou�it� certifik�t� CAcert pro vn�j�� provoz spole�nosti je trochu problematick�, proto�e p��jemce e-mailu bude muset p�edem instalovat ko�enov� certifik�ty CAcert. Pro intern� provoz, nebo uv�domuje-li si spr�vce, co d�l�, jsou certifik�ty CAcert pou�iteln�.
{T:V}
{1}M��ete ve firm� uspo��dat setk�n� s dostatkem zaru�ovatel�, aby osobn� zaru�ili v�echny zam�stnance.
{2}Nic, proto�e certifik�ty CAcert nejsou ur�eny pro komer�n� pou�it�.
{3}Spole�nost se m��e d�t zaru�it podle Zaru�ov�n� organizac�. Pak m��e sama vyd�vat certifik�ty CAcert pro sv� zam�stnance.
{4}Spr�vce m��e od CAcert ��dat zprost�edkuj�c� (Sub-CA) certifik�t.
------------------
{O}[75]Jak� je poplatek za zaru�en� organizace?
{V}
{T:J}
{1}Je to v�dy zcela bezplatn�.
{2}Mohou nastat v�daje, jako hled�n� v on-line rejst��c�ch nebo po�tovn�, a m�ly by b�t hrazeny zaru�ovanou organizac�.
{3}Z�le�� na zaru�ovateli, typicky 200 EUR.
{4}Z�sady stanov� nejv��e 200 EUR.
------------------
{O}[76]Spole�nost chce pou��vat certifik�ty CAcert. Za jak�ch okolnost� byste jim to nedoporu�ili? (zvolte 2)
{V}CAcert nem��e poskytnout ��dn� z�ruky ani poji�t�n�. Av�ak mnoz� u�ivatel� v organizaci mohou vyu��vat zaru�en� organizace. Viz t� http://wiki.cacert.org/wiki/OrganisationAssurance
{T:V}
{1}Je-li aplikace citliv� na re�ln� �as (mission critical). CAcert nem��e zaru�it dostupnost ani doby odezvy.
{2}M�-li spole�nost vysok� finan�n� transakce. CAcert nem��e nab�dnout ��dn� poji�t�n� proti zneu�it� certifik�t�.
{3}Spole�nosti s obchodn�m objemem p�es 10 milion� dolar�. CAcert se chce zam�it na pot�ebn�.
{4}M�-li organizace mnoho u�ivatel�. Osobn� zaru�en� je pro mnoho lid� pracn�.
------------------
{O}[77]Jak� �daje m�te udr�ovat v tajnosti (tj.: neztratit je, neprozradit je, ...), proto�e umo��uj� de�ifrovat Va�e osobn� za�ifrovan� zpr�vy? (zvolte 2)
{V}Obvykle bude soubor s Va��m priv�tn�m kl��em chr�n�n heslem a Vy pot�ebujete heslo a soubor k de�ifrov�n� sv�ch osobn�ch zpr�v. Ve�ejn� kl�� m��e b�t znovu vygenerov�n z priv�tn�ho, u�ivatelsk� identifik�tor CAcert nem� s Va�imi za�ifrovan�mi zpr�vami nic spole�n�ho.
{T:V}
{1}Heslo k Va�emu souboru priv�tn�ho kl��e
{2}V� soubor s ve�ejn�m kl��em
{3}V� soubor s priv�tn�m kl��em
{4}V� u�ivatelsk� identifik�tor u CAcert
------------------
{O}[78]Slu�ba je v�e! Zaru�ujete Alici u n� doma a ona V�s ��d� o pomoc s t�mi v�emi certifik�ty. Jak j� m��ete pomoci? (zvolte 2)
{V}Tato ot�zka souvis� se slu�bou pouze okrajov�. Nem�li byste pou��t po��ta�, kter�mu ned�v�ujete, k p�ihl�en� ke sv�mu ��tu u CAcert. M��e v n�m b�t instalov�n �pionsk� program, virus nebo dokonce program pro z�znam znak� zadan�ch z kl�vesnice...
{T:V}
{1}Zaru��m-li ji �sp�n�, mohu zadat �daje o zaru�en� do na�� datab�ze z jej�ho po��ta�e a uk�zat j�, jak pou��vat certifik�t zaru�en�ho ��tu.
{2}Mohu j� uk�zat, jak pou��vat certifik�ty, kdy� pou�iji certifik�ty jej�ho (dosud nezaru�en�ho) ��tu.
{3}Zaru��m-li ji �sp�n�, mohu zadat �daje o zaru�en� do na�� datab�ze ze sv�ho vlastn�ho laptopu a uk�zat j�, jak pou��vat certifik�t zaru�en�ho ��tu.
------------------
{O}[493]Kde m��ete z�skat zaru�en� TTP?
{V}P�edpokladem zaru�en� TTP je naj�t vyhovuj�c� TTP. Mus� existovat zp�sob vzd�len� kontroly, �e ur�it� osoba je skute�n� TTP a to mus� b�t zji�t�no pro ka�dou zemi zvl᚝.
{T:V}
{1}Pouze v zem�ch, kde existuje specifick� program TTP.
{2}Kdekoli na sv�t�
{3}Pouze v Americe
{4}Pouze v Africe
{5}Pouze v Evrop�
{6}Pouze v Asii
{7}Nen� v zem�ch, kde je dostatek zaru�ovatel� (Rakousko, N�mecko, Nizozem�, �v�carsko)
------------------
{O}[243]Jako zaru�ovatel byste m�l zajistit, aby Va�e �rove� znalost� CAcert a kontroly doklad� toto�nosti byla st�le aktu�ln�. Ozna�te t�i snadn� zp�soby, jak to ud�lat.
{V}cacert-policy je seznam adres�t� e-mailu s velk�m objemem zpr�v, tak�e a� by V�s mohl informovat, nen� to snadn� zp�sob. V�eobecn� ozn�men� jsou nyn� pou��v�na jen velmi z��dka a domovsk� str�nka WiKi nen� m�stem k publikaci ozn�men�.
{T:V}
{1}Registrujte se do cacert-policy@lists.cacert.org
{2}Ka�doro�n� opakujte V�zvu zaru�ovatele [tento test]
{3}Jednou �i dvakr�t ro�n� hledejte novinky v blogu CAcert, nebo si registrujte kan�l RSS
{4}Registrujte se do cacert@lists.cacert.org
{5}Nastavte si ve sv�m profilu CAcert p��jem v�eobecn�ch ozn�men�
{6}P��le�itostn� zkontrolujte domovskou str�nku WiKi
------------------
{O}[260]Co je to "zaru�en� pomoc� TTP"?
{V}Viz p��slu�n� z�sady na https://svn.cacert.org/CAcert/Policies/TTPAssistedAssurancePolicy.html. Je to proces k "zaset�" nov�ch oblast� zaru�ovatel� CAcert a je dostupn� pouze v zem�ch, je hustota zaru�ovatel� n�zk� nebo p�i zvl�tn�ch p��le�itostech. Jako zaru�ovatel� TTP mohou pracovat jen v�slovn� jmenovan� zaru�ovatel�.
{T:J}
{1}Zaru�ovac� proces, kde "Trusted Third Party" [d�v�ryhodn� t�et� strana], nap�. not�, ov�� doklady toto�nosti �adatele a certifikuje vzd�len�mu zaru�ovateli, �e dokumenty jsou platn� a odpov�daj� �adateli.
{2}Zaru�en�, kde nejsou p�id�leny ��dn� body.
{3}Zaru�ovac� proces, kde zaru�ovatel ov�uje �adatelovu toto�nost pomoc� videofonu.
------------------
{O}[261]Kdo m��e prov�st "zaru�en� pomoc� TTP" na stran� CAcertu?
{V}Proces "zaru�en� pomoc� TTP" nen� dostupn� v oblastech s dostate�nou hustotou zaru�ovatel� CAcert.
{T:J}
{1}Pouze �lenov� t�mu podpory dostupn� na adrese support@cacert.org
{2}Pouze D�stojn�k zaru�ov�n�
{3}Ka�d� zaru�ovatel, kter� dos�hl 50 zku�enostn�ch bod�
{4}Zku�en� zaru�ovatel, kter� je v�slovn� schv�len D�stojn�kem zaru�ov�n�
------------------
{O}[262]Jak� jsou p��pony soubor�, kter� mohou obsahovat priv�tn� kl��e, tak�e mohou opustit V� po��ta�, pouze kdy� opravdu p�esn� v�te, co d�l�te? (zvolte 2)
{V}*.p12, obsahuje data PKCS#12 a je obvykl�m form�tem souboru pro ulo�en� certifik�t� a priv�tn�ch kl�� spole�n�. *.pem je obecn� form�t pou��van� k ukl�d�n� certifik�t�. �asto obsahuje pouze ve�ejn� kl��e, ale m��e obsahovat i priv�tn� kl��e. Otev�ete ho v textov�m editoru a hledejte ��dky jako "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" nebo podobn�...
{T:V}
{1}*.p12
{2}*.pem
{3}*.crt
{4}*.cer
------------------
{O}[263]Jak� jsou kl��ov� teze Dohody komunity CAcert (CCA), kter� by m�l zaru�ovatel vysv�tlit zaru�ovan�mu b�hem zaru�en�? (zvolte 2)
{V}V CCA je je�t� n�kolik jin�ch tez�, ale nejd�le�it�j�� je, aby nov� �len pochopil a v�dom� p�ijal arbitr�. Na druh� stran� odpov�dnost je v�c, kter� m��e n�kter� lidi p�ekvapit.
{T:V}
{1}Zaru�ov�n� se prov�d� pe�liv�
{2}Plat� se �lensk� p��sp�vek
{3}P�ij�m� se arbitr�
{3}P�ij�m� se odpov�dnost a� do v��e 1000 EUR
{5}Zam�stnanc�m komer�n�ch CA nen� dovoleno st�t se �leny
------------------
{O}[346]M��ete jako zaru�ovatel zaru�ovat nezletil� osoby?
{V}Existuje (KONCEPT) Z�sady pro zaru�ovatele / �leny juniory na 
https://svn.cacert.org/CAcert/Policies/PolicyOnJuniorAssurersMembers.html a odstavec v P��ru�ce zaru�ovatele popisuj�c� specifickou proceduru pro nezletil� �leny: 
http://wiki.cacert.org/AssuranceHandbook2#Junior_Members.
{T:J}
{1}Ano
{2}Pouze, jsou-li star�� 14 let
{3}Ne, nemohou plnopr�vn� p�ijmout CCA
{4}Jen s v�slovn�m souhlasem rodi�
------------------
{O}[345]Co znamen� zkratka "CARS"?
{V}M��ete b�t po��d�ni o takov� prohl�en� spolehlivosti nap��klad b�hem arbitr�e. D�te-li takov� prohl�en�, m��ete za to b�t �in�n odpov�dn�m, pokud bude nepravdiv�!
{T:J}
{1}"CAcert Assurer Reliable Statement" a p�id�v� se k prohl�en�, kdy� chcete v�slovn� potvrdit, �e je pravdiv� a ostatn� se na n� mohou spolehnout.
{2}Krat�� slovo pro "automobily".
{3}"CA Reliance Structure" popisuj�c�, kter� pod��zen� CA se pou��vaj� v hierarchii d�v�ry CA.
{4}"Co-Audit Result Summary", statistick� �daje o kvalit� ov�ov�n� znalost� zaru�ovatele.
{5}"Computer Aided Reliance Support", pokro�il� syst�m d�v�ryhodnosti.
------------------
{O}[347]Zaru�ovatel provedl pro CAcert n�kolik zaru�en� a nyn� chce skon�it; co mus� ud�lat? (zvolte 3)
{V}Uzav�en� ��tu je obecn� �e�eno arbitr��. Odpov�di odr�ej� typick� v�sledky, ale zvl�tn� p��pady mohou b�t �e�eny jinak.
{T:V}
{1}Poslat formul�e CAP klasickou po�tou arbitrovi, jak je mu ozn�meno.
{2}Zalo�it spor, co� znamen� sd�lit Podpo�e, �e chce skon�it.
{3}Poslat skeny formul� CAP Podpo�e.
{4}Uv�st platn� d�vod ukon�en�.
{5}Ozn�mit do CAcert zm�ny sv� e-mailov� adresy v term�nu stanoven�m arbitrem, obvykle 7 let po posledn�m zaru�en�.
{6}Zaplatit dodate�nou sumu ur�enou arbitrem, obvykle 10 EUR, na bezpe�n� ulo�en� sv�ch formul� CAP.
{7}Dok�zat, �e v�echny formul�e CAP byly zni�eny.
------------------
{O}[365]Jak m��ete ov�it, �e n�kdo prohla�uj�c�, �e je arbitr, j�m opravdu je? (zvolte 4)
{V}Dostanete-li �vodn� e-mail arbitr�n�ho p��padu, m�li byste zkontrolovat v�echny �ty�i charakteristiky.
{T:V}
{1}Po��te�n� e-mail mus� obsahovat odkaz na soubor s arbitr�n�m p��padem (https://wiki.cacert.org/Arbitrations/...)
{2}E-mail mus� b�t digit�ln� podeps�n CAcertem vydan�m certifik�tem obsahuj�c�m skute�n� jm�no
{3}Adresa odesilatele mus� kon�it "@cacert.org"
{4}Soubor s arbitr�n�m p��padem mus� obsahovat skute�n� jm�no osoby p�sob�c� jako arbitr
{5}Po��te�n� e-mail mus� obsahovat jm�no skute�n� osoby a za n�m textem "CAcert Arbitrator" (arbitr CAcert)
{6}Kopie e-mailu (CC): seznam mus� obsahovat "arbitration-archives@cacert.org"
{7}Arbitr je ohl�en e-mailem od support@cacert.org
{8}E-mail obsahuje ��dost o utajen� z d�vodu ochrany soukrom�
------------------
{O}[366]Co je to "spolu-auditovan� zaru�en�"?
{V}M��ete b�t kdykoli po��d�n(a) prov�st spolu-auditovan� zaru�en�. Z Va�eho hlediska je to norm�ln� zaru�en�, ale spolu-auditor se m��e pokusit V�s zm�st, abyste ud�lal(a) n�jak� chyby.
{T:J}
{1}Je to �kolic� cvi�en�, kde n�kolik zaru�ovatel� prov�d� zaru�en� pod dohledem zku�en�ho zaru�ovatele.
{2}Je to v�sledek sch�zky zaru�ovatel� o posuzov�n� krit�ri� auditu.
{3}Jako ��st kampan� ov�en� kvality V�s po��d� zku�en� zaru�ovatel o zaru�en� sv� osoby a ohl�s� v�sledky auditorovi.
{4}Jakmile jsou Z�sady zaru�ov�n� potvrzeny auditorem, zaru�en� prov�d�n� podle nich se naz�vaj� "spolu-auditovan�".
------------------
{O}[454]Co byste m�li ud�lat, m�te-li jak�koli pochybnosti o toto�nosti zaru�ovan�ho? (ozna�te 2)
{V}Pokud jen nepozn�v�te druh doklad�, m��ete aspo� naj�t bezpe�nostn� prvky, kter� podporuj� pravost. Pak m��ete tu osobu zaru�it. V p��pad� pochybnost� ukon�ete zaru�en�. Vypadaj�-li doklady opravdu jako zfal�ovan�, nebo V�m p�ipadaj� bizarn�, je na m�st� spor.
{T:V}
{1}Dokon�ete formul� zaru�en� na webu CAcertu a p�id�lte m�n� bod�.
{2}Z�skejte d�kazy pro mo�n� spor, tj. po�i�te si podrobn� pozn�mky o dokumentech a okolnostech.
{3}M�te-li v�n� pochybnosti, zalo�te spor.
{4}Ponechte si podez�el� dokumenty jako d�kaz.
------------------
{O}[475] Kolik bod� m��ete nejv�ce z�skat zaru�en�m programem TTP (Trusted Third Party)?
{V}Program TTP (d�v�ryhodn� t�et� strany) nab�z� mo�nost z�skat a� 70 bod� zaru�en� ve dvou zaru�en�ch TTP dv�ma r�zn�mi osobami TTP a dal��ch a� 30 bod� zaru�en� programem TTP TOPUP.
{T:J}
{1}70 bod� zaru�en�m TTP a 30 bod� programem TTP TOPUP
{2}100 bod� zaru�en� a 50 zku�enostn�ch bod�
{3}50 bod� zaru�en�
{4}��dn�
------------------
{O}[364]Co je to CARS?
{V}Po�aduje-li n�kdo takov� prohl�en� o spolehlivosti (obvykle arbitr nebo Podpora), je to v�n�. S t�m se ne�ertuje.
{T:J}
{1}"CAcert Assurer Reliable Statement". P�id�te-li k n�jak�mu prohl�en� CARS, mohou se na n� ostatn� �lenov� spolehnout a Vy m��ete n�st odpov�dnost, uk�e-li se to prohl�en� nepravdiv�m.
{2}Animovan� rodinn� film Auta od Disney-Pixar.
{3}"CAcert Additional Runtime Service", zvl�tn� nab�dka komer�n� podpory.
{4}"Co-Audit Result Summary", n�kter� statistick� �daje o kvalit� zaru�en� podle znalost� zaru�ovatele.
------------------
{O}[494]Kdo se ��astn� programu TTP? (zvolte 3)
{V}P�edpokladem zaru�en� pomoc� TTP je naj�t vhodn� osoby TTP. Mus� existovat zp�sob, jak vzd�len� zkontrolovat, je-li ur�it� osoba skute�n� TTP a to mus� b�t zji��ov�no pro ka�dou zemi zvl᚝.
{T:V}
{1}Ka�d� policista.
{2}Speci�ln� �kolen� zku�en� zaru�ovatel�, kte�� jsou jmenov�ni do programu TTP.
{3}Ka�d� �len komunity, kter� m� p�es 100 bod� zaru�en�.
{4}Pouze �lenov� komunity s m�n� ne� 100 body zaru�en�, �ij�c� v zem�ch, kter� nejsou vylou�eny z programu TTP.
{5}Osoby TTP, kter� jsou na seznamu programu TTP pro tu kterou zemi, nap��klad v USA jsou to "Notary Public".
------------------
{O}[495]Kter� z n�sleduj�c�ch z�sad jsou z�vazn� pro zaru�ovatele? (zvolte 3)
{V}Z�sady zaru�ov�n� organizac� (OAP) slou�� hlavn� zaru�ovatel�m organizac�, ale ka�d� zaru�ovatel m� m�t ur�it� z�kladn� znalosti. Neexistuj� ��dn� "Z�sady ohledn� jmen", je to pouze dokument o nejlep��ch praktik�ch.
{T:V}
{1}Z�sady zaru�ov�n� organizac� (Organization Assurance Policy, OAP)
{2}Z�sady ohledn� jmen (Policy on Names)
{3}J�dro
{4}Zd�d�n� z�sady
{5}Z�sady zaru�ov�n� pomoc� TTP (TTP-Assisted Assurance Policy)
{6}Z�sady pro �leny / zaru�ovatele juniory (Policy on Junior Assurers/Members)
------------------
{O}[496]Kter� z n�sleduj�c�ch z�sad jsou z�vazn� pro v�echny �leny komunity? (zvolte 3)
{V}Nezapojen� osoby -- dementi a licence (NRP-DaL) jsou nahrazeny Licenc� pro distribuci ko�enov�ch certifik�t� (RDL).
{T:V}
{1}Z�sady ochrany soukrom� (Privacy Policy).
{2}Nezapojen� osoby -- dementi a licence (Non-Related Persons -- Disclaimer and License). P�vodn� schv�leno m20070918.1;
{3}Dohoda komunity CAcert (CAcert Community Agreement).
{4}Z�sady �e�en� spor� (Dispute Resolution Policy).
{5}Z�sady os�zen� pou�t�.
------------------
Výzva_zaručovatele_.txt (47,366 bytes)   

Relationships

related to 0000769 needs workTed Main CAcert Website Client certificate broken with unicode 

Activities

alkas

2015-10-01 14:17

manager   ~0005463

Added file with the test in Czech. The file contains no information about correct answers.

Ted

2019-01-13 14:53

administrator   ~0005733

Last edited: 2019-01-13 14:54

The charset in Content-Type is used by the browser only to decide which characters may be sent unencoded.

The test still supports the whole UTF charset, but non-iso-8859-1 characters are transmitted as HTML entities (for example something like & # 367;), which is perfectly OK for the browser (and the database).

So, yes, I would prefer to have the pages being announced as using utf-8 charset, but IMHO this would only change the data management in the backend, and have no effect on the user.

L10N

2023-03-14 21:49

reporter   ~0006162

Last edited: 2023-03-14 21:50

The answers "true", "false" in English are also shown in English, if you use the French or the German version (access with Firefox on Ubuntu/Linux). Probably, the system does not translate the answers.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2015-09-21 18:14 alkas New Issue
2015-09-23 17:51 alkas Tag Attached: CATS
2015-09-23 17:51 alkas Tag Attached: diacritic
2015-09-23 17:51 alkas Tag Attached: Translation
2015-10-01 14:13 alkas File Added: Výzva_zaručovatele_.txt
2015-10-01 14:17 alkas Note Added: 0005463
2019-01-13 14:53 Ted Note Added: 0005733
2019-01-13 14:54 Ted Note Edited: 0005733
2021-08-25 13:39 bdmc Relationship added related to 0000769
2023-03-14 21:49 L10N Note Added: 0006162
2023-03-14 21:50 L10N Note Edited: 0006162